ROLAND BODEN
AUSSTELLUNGEN | EXHIBITIONS
JAGD & KUGELFANG
Zeichnungen aus der Serie codes - Farbstift, Spray, Lack auf Buetten, 2007/08 / Modelle

drawings from the series codes - colour pencil, spray, lacquer on handmade paper, 2007/08 / models

Jagd & Kugelfang, Kurator Peter Lang, Galerie Spesshardt & Klein, Berlin, 2008